Naknade u sustavu socijalne skrbi

 1. zajamčena minimalna naknada

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, pod uvjetima i u iznosu propisanom ovim Zakonom.

 1. naknada za troškove stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

 1. naknada za ugroženog kupca energenata

Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca, propisane propisima kojima se uređuje energetski sektor.

 1. naknada za osobne potrebe

Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se djetetu polazniku osnovne škole i djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole, drugoj mlađoj punoljetnoj osobi, odrasloj osobi i starijoj osobi kojoj se priznaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju.

 1. jednokratna naknada

Pravo na jednokratnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

 1. naknada za pogrebne troškove

Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili izvršila uslugu pogreba osobe:

 1. koja nije imala zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja i
 2. koja je u trenutku smrti bila korisnik:
 3. a) prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili
 4. b) prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja na temelju rješenja Zavoda.
 1. naknada za redovito studiranje

Korisniku prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja priznaje se pravo na naknadu za redovito studiranje u statusu redovitog ili izvanrednog studenta na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini od 265,45 eura (2.000 kuna) mjesečno.

 1. plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu

Djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koji nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu troškove smještaja u učeničkom domu plaća Ministarstvo u skladu s odredbama ugovora o smještaju učenika u učenički dom.

 1. osobna invalidnina

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Pravo na osobnu invalidninu ne priznaje se osobi:

 1. kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
 2. koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima
 3. koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema ovom Zakonu ili drugim propisima.

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se u postotku od osnovice koji iznosi 350 % osnovice iz članka 22. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Korisniku prava na osobnu invalidninu koji boravi u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci pravo na osobnu invalidninu miruje.

Rješenjem o mirovanju prava obustavlja se isplata osobne invalidnine.

Rješenjem o prestanku mirovanja prava na osobnu invalidninu odlučuje se i o nastavku isplate osobne invalidnine koja počinje s danom prestanka okolnosti.

 1. doplatak za pomoć i njegu

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Doplatak za pomoć i njegu iznosi:

 • u punom iznosu 79,63 EUR (600 kuna) (120 posto osnovice)
 • u smanjenom iznosu 55,74 EUR 420 kuna) (84 posto osnovice)

Pravo na doplatak za pomoć i njegu se ne priznaje:

 • osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
 • osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 • osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
 • osobi koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora
 • osobi koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema drugim propisima
 • osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje prema ovom Zakonu ili drugim propisima.
 • Iznos doplatka za pomoć i njegu
 • Iznos doplatka za pomoć i njegu se može priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Ostvarivanje prava

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom zavodu za socijalni rad. Osobu se upućuje na vještačenje u ZOSI. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog zavoda za socijalni rad prema prebivalištu korisnika. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Mirovanje prava

Korisniku koji se nalazi u istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci pravo na doplatak za pomoć i njegu miruje.

Rješenjem o mirovanju prava obustavlja se isplata doplatka za pomoć i njegu.

Rješenjem o prestanku mirovanja prava na doplatak za pomoć i njegu odlučuje se i o nastavku isplate koja počinje s danom prestanka okolnosti za mirovanje prava.

 1. status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja je:

 1. potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen
 2. u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala ili
 3. koja ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Socijalne usluge (sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi NN 95/23)

 1. prva socijalna usluga
 2. usluga sveobuhvatne procjene i planiranja
 3. savjetovanje
 4. stručna procjena
 5. psihosocijalno savjetovanje
 6. socijalno mentorstvo
 7. obiteljska medijacija
 8. psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja
 9. psihosocijalna podrška
 10. rana razvojna podrška
 11. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
 12. pomoć u kući
 13. boravak
 14. organizirano stanovanje i
 15. smještaj